Έργα Υδρεύσεως

Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση.
Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειψυδρίας των ετών 1990-1992, η διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής έργων για την άμεση ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας με νερό από την περιοχή του Βοιωτικού Κηφισού

Τα έργα που τελικά επελέγησαν και μελετήθηκαν για κατασκευή αφορούν τη συγκέντρωση των νερών των υφισταμένων μεγάλων Δημοσίων γεωτρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας από την περιοχή Σφάκας μέχρι Μαυροβούνι και των θερινών παροχών των πηγών Ορχομενού και Πολυγύρας και τέλος η παροχέτευσή τους προς τη Λίμνη Υλίκη.

Τα έργα σχεδιάστηκαν για να κατασκευαστούν σε δύο φάσεις (Α και Β) και περιλαμβάνουν

- την αξιοποίηση των νερών 22 υδρογεωτρήσεων (παροχής από 400μ 3 /ωρ έως 1160μ 3 /ωρ) και των νερών των πηγών Ορχομενού

- την κατασκευή 10 δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα

- την διασύνδεση των υφισταμένων γεωτρήσεων μέσω χαλυβδοσωλήνων με τις δεξαμενές αυτές

- την κατασκευή 10 εν σειρά αντλιοστασίων § την διασύνδεση των αντλιοστασίων με την κατασκευή αγωγού μεταφοράς από την περιοχή Σφάκας μέχρι τη λίμνη Υλίκη από χαλυβδοσωλήνες συνολικού μήκους 75,40 χλμ. και διατομής από D=400 έως D=2*1300

Η μελέτη εκπονήθηκε σε στάδιο προωθημένης Προκαταρκτικής μελέτης. Με βάση τη μελέτη αυτή και τα Τεύχη Δημοπράτησης που συνέταξε ο Μελετητής δημοπρατήθηκαν και κατασκευάστηκαν τα έργα της Α΄Φάσης τα οποία περιλαμβάνουν.

- την αξιοποίηση των νερών 12 υδρογεωτρήσεων (παροχής από 400μ 3 /ωρ έως 950μ 3 /ωρ) και των νερών των πηγών Ορχομενού

- την κατασκευή 3 δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα

- την διασύνδεση των υφισταμένων γεωτρήσεων μέσω χαλυβδοσωλήνων με τις δεξαμενές αυτές

- την κατασκευή 5 εν σειρά αντλιοστασίων

- την διασύνδεση των αντλιοστασίων με την κατασκευή αγωγού μεταφοράς από την περιοχή Μαυρονερίου μέχρι την περιοχή Ορχομενού από χαλυβδοσωλήνες συνολικού μήκους 38,23 χλμ. και διατομής από D=400 έως D=2*1300

- πέντε αντλιοστάσια παροχής

7.200μ 3 /ώρα,

1.650μ 3 /ώρα,

14.060μ 3 /ώρα,

15.160μ 3 /ώρα,

23.740μ 3 /ώρα

Ο προϋπολογισμός μελέτης έργων της Α΄Φάσης είναι 6.215.000.000δρχ ήτοι 18.240.000€ (1990)

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι, κατά την φάση σχεδιασμού των έργων παράλληλα με τον κύριο στόχο που ήταν η αντιμετώπιση της λειψυδρίας με πρόταση του συντονιστή της μελέτης Ι. Πέππα τα έργα σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε, αφού αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα λειψυδρίας να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν σε μελλοντικά αρδευτικά έργα. Όπως είναι γνωστό τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν και λειτουργούν σήμερα (κυρίως οι αγωγοί) ως αρδευτικά όπως η ενίσχυση του Κωπαϊδικού Πεδίου κατά τη θερινή περίοδο με νερό από το Μόρνο, τα Αρδευτικά δίκτυα Χαιρώνειας, τα Αρδευτικά δίκτυα Ορχομενού κλπ.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με νερά από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Κάρλας.

Σχεδιάστηκε ολοκληρωμένο έργο που αποτελείται από έργα απόληψης νερού από τον υπόγειο υδροφορέα και τη μεταφορά του σε υφιστάμενη δεξαμενή της ΔΕΥΑΜΒ από όπου θα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής.

Η μελέτη εκπονήθηκε κατά στάδια ως ακολούθως:

1ο Στάδιο

- Υδρογεωλογική μελέτη

- Πρόδρομη Έκθεση

- Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε)

2ο Στάδιο

- Τοπογραφικές και Γεωτεχνικές εργασίες

- Εκπόνηση Οριστικής μελέτης

- Οριστική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3ο Στάδιο

- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΦΑΥ –ΣΑΥ.

Ειδικότερα αναφορικά με το υδραυλικό μέρος της μελέτης στην Πρόδρομη Έκθεση,

α. προσδιορίστηκε, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της υδρογεωλογικής μελέτης που εκπόνησε ο υδρογεωλόγος της ομάδας κ. Κ. Μπεζές, η απολήψιμη ποσότητα νερών από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα καθώς και οι περιοχές από τις οποίες μπορεί να αντληθεί αυτή η ποσότητα

β. σχεδιάστηκε το βασικό δίκτυο (αγωγοί, αντλιοστάσια) συλλογή και μεταφορά νερού.

Τελικά τα έργα που μελετήθηκαν σε στάδιο Οριστικής μελέτης, μαζί με τα τεύχη Δημοπράτησης είναι τα ακόλουθα:

- Ανόρυξη και εξοπλισμό 50 υδρογεωτρήσεων διαμέτρου 17 ½» και βάθους 200μ. έκαστη στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλος .

- Δύο δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα όγκου 440,0μ 3 έκαστη

- Δύο αντλιοστάσια παροχής 972,0 μ 3 /ώρα για το ΑΙ και 1.048,0 μ 3 /ώρα για το ΑΙΙ

- Δίκτυο συλλογής των νερών των υδρογεωτρήσεων και μεταφορά τους στις δεξαμενές από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς με αγωγούς συνολικού μήκους 32,5χλμ.

- Αγωγούς από χαλυβδοσωλήνες μεταφοράς νερού από τα αντλιοστάσια στη δεξαμενή της ΔΕΥΑΜΒ συνολικού μήκους 9,4 χλμ και διατομής από Φ500 έως Φ800.

- Μέγιστη υδροδοτική δυνατότητα του έργου

- ετησίως απολήψιμη ποσότητα 10,6εκ.μ 3

- μέγιστη παροχή του υδραγωγείου 45.000μ 3 /ημέρα

Το υδραγωγείο Διστόμου κατασκευάστηκε στο πλαίσιο των επειγόντων έργων για την άμεση ενίσχυση της ύδρευσης της Αθήνας (1992). Τροφοδοτεί την Διώρυγα Μόρνου, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, με νερό από το «έργο Μερισμού» των υδραγωγείων Κωπαϊδας και Διστόμου που ευρίσκονται στην περιοχή Μαυρονερίου του Β.Κηφισού (υψομ. +120,0)

Αποτελείται από:

- τρία εν σειρά αντλιοστάσια, παροχής Q=2,50μ 3 /δλ έκαστο,

- χαλύβδινο καταθλιπτικό αγωγό Φ1200, συνολικού μήκους 18.200μ.,

- τη σήραγγα Διστόμου (σε υψόμετρο από +414,0 έως +408,0),

- φρεάτιο φορτίσεως,

- αγωγό βαρύτητας από PVC (6Φ500) μήκους 950,0μ. (μέσα στη σήραγγα),

- χαλύβδινο αγωγό πτώσεως Φ1000 μήκους 1.550,0μ.,

- έργο καταστροφής ενεργείας (υψόμετρο +328,0)

- έργο συμβολής με τον υδαταγωγό Μόρνου.

Κατά τη φάση κατασκευής των παραπάνω έργων η Υπηρεσία αποφάσισε να συμπληρωθεί το έργο με την κατασκευή έργων για την ανάκτηση ενεργείας καθώς και τη δυνατότητα ανάστροφης λειτουργίας ώστε:

α) να αντικατασταθεί το έργο καταστροφής ενεργείας με έργο ανακτήσεως της ενεργείας της υδατοπτώσεως Q=2,5μ 3 /δλ, Η=408-328 = 80μ.)

β) να προβλεφθεί στο σημείο συμβολής του υδραγωγείου Διστόμου με τον αγωγό Μόρνου νέο αντλιοστάσιο για την ανάστροφη λειτουργία του υδραγωγείου, δηλαδή την τροφοδοσία του «Έργου Μερισμού» με νερό που θα αντλείται από τον υδαταγωγό Μόρνου και εκείθεν μέσω του υδραγωγείου Κωπαϊδας, η αγροτική περιοχή από Μαυρονέρι μέχρι την περιοχή που ελέγχει ο Οργανισμός Κωπαϊδας.

Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν σε στάδιο Προμελέτης τα παρακάτω έργα:

α) Για την ανάκτηση ενεργείας κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του υδραγωγείου Διστόμου

- ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Υ.Η.Σ) εφοδιασμένος με δύο υδροστροβίλους Francis ισχύος 800KW έκαστος, μετασχηματιστής (1250 KW), κ.λ.π

- φρεάτιο εξόδου των τουρμπίνων και έργο σύνδεσης με τον υδαταγωγό Μόρνου.

β) για την ανάστροφη ροή κατά τη φάση λειτουργίας του υδραγωγείου Διστόμου

- νέο αντλιοστάσιο (ΑΔ4) παράλληλα με τον Υ.Η.Σ αποτελούμενο από 5+1=6 αντλίες παροχής 1.800μ 3 /ώρα εκάστη και 6 ηλεκτροκινητήρες ισχύος 850KW.

- φρεάτιο αναρροφήσεως

- συμπληρώσεις (παρακάμψεις) στα υφιστάμενα αντλιοστάσια (ΑΔ1, ΑΔ2 και ΑΔ3), του υδραγωγείου Διστόμου με την τοποθέτηση βαλβίδας κοίλης φλεβός.

Η Προμελέτη των έργων δεν προωθήθηκε σε Οριστική μελέτη και τα έργα αυτά δεν κατασκευάστηκαν.

Το υδραγωγείο λειτούργησε κατά τα έτη της λειψυδρίας μεταφέροντας νερό από Μαυρονέρι προς το υδραγωγείο Μόρνου.

Μετά την πάροδο της περιόδου λειψυδρίας και επειδή κατά τη θερινή περίοδο εμφανίζονται προβλήματα ελλείψεως αρδευτικού νερού στην περιοχή Κωπαϊδας τα τελευταία χρόνια το υδραγωγείο λειτουργεί ανάστροφα μεταφέρει νερό από το υδραγωγείο Μόρνου προς τον αγωγό Κωπαϊδας με προσωρινό αντλιοστάσιο που έχει τοποθετήσει η ΕΥΔΑΠ.

Πρόσφατα δε εγκρίθηκε κονδύλιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατασκευή μόνιμου έργου Αντλιοστάσιο Α4 στη θέση που προβλέπεται από την Προμελέτη.

H μελέτη αφορά το σχεδιασμό συμπληρωματικών έργων επί των κυρίων αγωγών των υδραγωγείων Κωπαϊδας και Διστόμου. Tα έργα αυτά έχουν στόχο, για τις περιοχές από όπου περνούν οι αγωγοί των υδραγωγείων αυτών και μέχρι τη μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένων αρδευτικών δικτύων να προταθούν τρόποι για την ένταξή τους στα αρδευτικά έργα των περιοχών. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν έργα (υδροληψίες) για την απόληψη νερού από τους αγωγούς αυτούς στις περιοχές που δια μέσω των αγωγών αυτών θα διακινείται νερό είτε από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις είτε από νερό (μέσω Διστόμου) του αγωγού του Μόρνου.

Με τη μελέτη καθορίστηκαν οι θέσεις και οι παροχές προσωρινών υδροληψιών αρδεύσεως επί των υδραγωγείων Κωπαϊδας και Διστόμου.

Εικότερα:

- επί του υδραγωγείου Κωπαϊδας μελετήθηκαν 6 προσωρινές υδροληψίες παροχής από 1.000μ 3 /ώρα έως 2.000μ 3 /ώρα ώστε να εξυπηρετούν την άρδευση των γεωργικών περιοχών από Χαιρώνεια έως Ορχομενό.

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα νερά των 9 μεγάλων γεωτρήσεων του Υπ. Γεωργίας (ΧΡ1-2, ΑΚ 4-6) παροχής από 300μ 3 /ώρα έως 1.200μ 3 /ώρα (συνολικά 7.500μ 3 /ώρα) και θα μπορούν να αρδευτούν από 26.000στρ έως 37.000στρ.

- επί του υδραγωγείου Διστόμου μελετήθηκαν 6 προσωρινές υδροληψίες που θα εξυπηρετούν την άρδευση των γεωργικών περιοχών από Μαυρονέρι έως Δίστομο εκτάσεως 25.000στρ. Θα χρησιμοποιηθούν τα νερά των μεγάλων γεωτρήσεων Μαυρονερίου (Υπ. Γεωργίας) των πηγών Μαυρονερίου και ενδεχομένως των νέων γεωτρήσεων Β.Δ του Μαυρονερίου συνολικής παροχής 9.000μ 3 /ώρα.

- γίνονται επίσης προτάσεις για την άρδευση γεωργικών περιοχών βορείως του Μαυρονερίου (Βασιλικά –Παρόροιο –Προφ. Ηλίας) 14.000στρ, Αγ.Παρασκευή και Κάτω Τιθορέα (εκτάσεως 33.000στρ) από τις οποίες διέρχεται ο συλεκτήριος αγωγός βαρύτητος που συλλέγει τα νερά των γεωτρήσεων Σφάκας, Βασιλικών –Αγ.Παρασκευής κ.λ.π δυναμικότητος 4.000μ 3 /ώρα ο οποίος εκβάλλει στο έργο μερισμού.

Προμελέτη για την ανάστροφη λειτουργία του υδραγωγείου Διστόμου.
Προκαταρκτική Μελέτη και Τ.Δ για την ενίσχυση της Αθήνας από τις μεγάλες γεωτρήσεις του Υπ. Γεωργίας στο Μέσο ρου Β.Κηφισού.
Μελέτη εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως και σύνδεση αυτών με το εξωτερικό δίκτυο.
Σύνδεση του εσωτ.Υδραγωγείου του οικισμούμε το σημείο όπου η ΔΕΥΑΜΒ υπέδειξε. Προμελέτη – Οριστική Μελέτη.
Μελέτη υδραγωγείου δικτύου, του γεν. εσωτ. Οικοδ. Συν/σμού Προμελέτη – Οριστική Μελέτη.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η μελέτη του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως της κοινότητας Πορταριάς.

Ειδικότερα αφορούσε τη μελέτη του εσωτερικού υδραγωγείου υδρεύσεως της κοινότητας Πορταριάς και του εξωτερικού υδραγωγείου και του αγωγού αρδεύσεως προς τις κατάντη κοινότητες (Σταγιατών κλπ)

Εκπόνηση Προκαταρκτικής και Οριστικής μελέτης του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως Κοιν. Παμφίλων.