Έρευνα

Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2011–Μάρτιος 2014
Προϋπολογισμός: €576 000
Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Ανάδοχοι:
1. Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ: Πέππας και Συνεργάτες
2. Γραφείο Μαχαίρα
3. ΕΜΠ / Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
4. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης ανάπτυξης

Συντονιστής Φορέας: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Δ. Κουτσογιάννης
Πλαίσιο: ΕΣΠΑ «Συνεργασία 2009″

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόγνωσης των ισχυρών καταιγίδων και των επαγόμενων πλημμυρικών φαινομένων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών υδροκλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνόλου ερευνητικών λεκανών, το οποίο περιλαμβάνει λεκάνες από την Ελλάδα και την Κύπρο που ήδη διαθέτουν αξιόπιστα και επαρκούς μήκους δείγματα μετρήσεων, καθώς και τρεις νέες πιλοτικές λεκάνες (με τις υπολεκάνες τους), όπου θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Από την ανάλυση των δεδομένων πεδίου (υδρολογικών, μετεωρολογικών, γεωγραφικών) θα εξαχθούν φυσικά τεκμηριωμένες περιοχικές σχέσεις για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών σχεδιασμού, και θα αναπτυχθούν υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα που θα ολοκληρωθούν σε ένα επιχειρησιακό σύστημα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης. Προβλέπεται ακόμη η προετοιμασία (υπό μορφή προσχεδίου για επιστημονική συζήτηση) ενός πλαισίου κριτηρίων σχεδιασμού και μεθοδολογιών εκπόνησης μελετών υδρολογίας αντιπλημμυρικών έργων.