Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Μελετήθηκαν, αφού συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν όλες οι προηγούμενες μελέτες οι σχετικές με τα προβλήματα άρδευσης του Νομού Βοιωτίας, οι ανάγκες άρδευσης και οι δυνατότητες αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της περιοχής. Έγινε σχετική τεχνοοικονομική διερεύνηση από την οποία προέκυψαν προτάσεις για μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στο σύνολο του Ν. Βοιωτίας και κυρίως φραγμάτων.
Κατασκευή έργων μεταφοράς του νερού από υφιστάμενες γεωτρήσεις α) Δίκτυο διανομής β) Αντλιοστάσιο αρδεύσεως

Στο αντικείμενο της σύμβασης προβλέπονταν η μελέτη:

α) των αρδευτικών έργων των γεωργικών περιοχών του μέσου ρου του Β.Κηφισού από Μαυρονέρι μέχρι Ορχομενό, που θα τροφοδοτούνται από το σύστημα των υπό κατασκευήυδραγωγελιων Κωπαϊδας και Διστόμου και των οποίων οι αγωγοί θα χρησιμοποιηθούν ως κύριοι αγωγοί μεταφοράς. Εκπονήθηκε το Εισαγωγικό Μέρος, η Οριστική Μελέτη και η Μελέτη εφαρμογής της περιοχής Χαιρώνειας, τα έργα της οποίας έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν.

β) τωνα απαιτουμένων έργων για την ανάστροφη λειτουργία του υδραγωγείου Διστόμου δηλαδή των έργων που πρέπει να κατασκευαστούν στο υπό κατασκευή υδραγωγείο Διστόμου, ώστε να είναι δυνατή η διοχέτευση νερού από το υδραγωγείο Μόρνου στο έργο Μερισμού των υδραγωγείων Κωπαϊδας και Διστόμου. Εκπονήθηκε η Προμελέτη των έργων. Εκπονήθηκεη Προμελέτη των έργων.

Στόχος της μελέτης ήταν κυρίως η αναμόρφωση της υπάρχουσας μελέτης και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του αρδευτικού έργου Πέτα-Κομπότι Άρτας εκτάσεως 40.000στρ.

Στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται:

α) Το σύστημα των έργων προσαγωγής και διανομής του αρδευτικού νερού

β) Το σύστημα των αποχετευτικών, αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών δικτύων της περιοχής

γ) Το αγροτικό οδικό δίκτυο

Τα έργα που μελετήθηκαν σε στάδιο Οριστικής μελέτης είναι τα ακόλουθα:

- Υδροληψία από τον Ταμιευτήρα Πουρναρίου ΙΙ

- Αγωγός από χαλυβδοσωλήνα υπό πίεση παροχής (Q=1080μ3/ωρ, Φ1500, L=1374μ), Δ1 L=6183μ. Δ2 L = 3739μ.

- Αντλιοστάσιο ανυψώσεως Q=1100μ3/ωρ, Η=5,0μ

- Αγωγοί μεταφοράς που αποτελούνται από τη διώρυγα Δ1 L=6183μ. και τη διώρυγα Δ2 L = 3739μ.

- Δίκτυο διανομής αρδευτικού νερού (δίκτυα τεχνητής βροχής) σε έκταση 13.690στρ που αποτελείται από,

- Τρεις δεξαμενές ημερήσιας εξίσωσης όγκου 1.500μ3 έως 5.800μ3

- Πέντε αντλιοστάσια παροχής Q=0,180μ3/δλ έως 0,730μ3/δλ

- Δίκτυα σωληνώσεων Φ500 έως Φ110 συνολικού μήκους 19.980

Επίσης μελετήθηκε δίκτυο διανομής σε στάδιο μόνο Προμελέτης για την υπόλοιπη έκταση των 16.640στρ

Έγιναν διάφορες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο ήδη μελετηθέν αποχετευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο καθώς και στο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας.

Στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται:

α) ‘Eργα υδροληψίας και μεταφοράς νερού για την άρδευση της περιοχής «Α»

- Υδροδότηση από την Κεντρική διώρυγα των έργων αρδεύσεως της πεδιάδας Κωπαϊδας

- Υδροδότηση από την Ενωτική διώρυγα μέσω διώρυγας μήκους 9,5χλμ.

β) Αναθεώρηση της Οριστικής μελέτης των αρδευτικών δικτύων της περιοχής «Α»

γ) Κεντρική τάφρο και το κατάντη τμήμα της Εσωτερικής Διώρυγας

δ) Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική μελέτη

ε) Τοπογραφικές εργασίες

Συντάχθηκε και μελέτη εφαρμογής

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η πλήρης μελέτη των αρδευτικών, αποχετευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων της πεδιάδας Μεσοκάμπου Βαθέος εκτάσεως περίπου 2.000στρ. Με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση της περιοχής.
Αφορά την Οριστική μελέτη των αρδευτικών, αποχετευτικών-αποστραγγιστικών, αγροτικών οδικών δικτύων και αντίστοιχα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Άνω Μανωλάδος ανατολικώς της Β.Κ.Διώρυγας και μεταξύ των χειμάρρων Λαρισού και Βέργα. Η Έκταση της μελέτης ήταν 22.100στρ. Η ακαθάριστη γεωργική έκταση ήταν 21.300στρ
Αντικείμενο της μελέτης είναι η Οριστική μελέτη αξιοποιήσεως της ζώνης ΙΙΑ, ακαθαρίστου εκτάσεως 84.400στρ. Αφορά κυρίως το αποχετευτικό και κατά δεύτερο λόγο το αποστραγγιστικό δίκτυο.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν:

Τεχνική Αναθεώρηση και η Οικονομική Αναθεώρηση της Οριστικής Μελέτης για τα παρακάτω.

Η Τεχνική Αναθεώρηση αφορούσε:

α) Την αντικατάσταση των προτεινομένων υδατοπύργων με παροχόμετρα

β) Την τοποθέτηση των σωληνώσεων παραπλεύρως της οδού διατηρώντας την υφισταμένη χάραξη

γ) Τον υπολογισμό του δικτύου μονίμων σωληνώσεων και των εγκαταστάσεων καταθλίψεως σύμφωνα με την μέθοδο ΛΑΒΥΕ

δ) Τη μελέτη της προσαγωγού διώρυγας 2Κ επί τους εδάφους

Η Οικονομική Αβαθελωρηση αφορούσε στη σύνταξη:

α) Τεχνικών Προδιαγραφών

β) Αναλύσεως Τιμών

γ) Προμετρήσεων

δ) Προϋπολογισμών