Αντιπλημμυρικά Έργα

Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση.
Η μελέτη είναι υπό εκπόνηση.
Σύνταξη Οριστικής Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης των έργων διευθέτησης χειμάρρων, έργων λιθόρριπτων αναβαθμών ανάσχεσης χειμάρρων εντός οικισμών και δικτύου ομβρίων.

Η σύμβαση αφορούσε την εκπόνηση μελετών σε:

Στάδιο Προμελέτης:
α) η διευθέτηση των ρεμάτων της περιοχής
β) το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ασπροπύργου

Στάδιο Οριστικής:
α) το δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Ασπροπύργου
β) το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ασπροπύργου
γ) η διευθέτηση ρεμάτων της περιοχής

Το αντικείμενο της μελέτης ήταν:

α) Η μελέτη των συμπληρωματικών έργων για την διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αχελώου κατάντη του υπερχειλιστή του αρδευτικού φράγματος Σπολάϊτας μέχρι τις εκβολές μήκους 40 χλμ περίπου. Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί σε στάδιο Προκ/κής Μελέτης.

β) Η μελέτη σε στάδιο Προμελέτης των απαιτουμένων έργων για τη δημοπράτηση της διευθέτησης της κοίτης του πρώτου τμήματος του ποταμού, δηλαδή από τον υπερχειλιστή του φράγματος Σπολάϊτας μέχρι την έξοδο της διώρυγας Φυγής του Υ.Η.Σ Στράτου Ι μήκους 7χλμ. περίπου.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν: Η εκπόνηση Οριστικής μελέτης διευθετήσεως του χ.Πύρνακα από Τριπόταμο μέχρι θάλασσα. Αναθεώρησγ της ήδη υφιστάμενης Οριστικής μελέτης διευθετήσεως του χειμάρου.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν:

α) Ο έλεγχος των υφισταμένων υδρολογικών μελετών της λεκάνης απορροής του χ.Πύρνακα και του π.Παμίσου.
Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο στάδια: την Προκαταρκτική μελέτη και την Προμελέτη.

β) Η Προκαταρκτική μελέτη αφορούσε τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στον π.Πάμισο και στο χ. Πύρνακα στο κατάντη των στενών Βαλύρας τμήμα του χ.Πύρνακα και στον π.Πάμισο μέχρι τη θέση του φράγματος της Κοινότητας Άριος.

γ) Η Προμελέτη αφορούσε τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήμα του χ,Πύρνακα κατάντη της συμβολής του χ.Δεσπότη με το χ. Τσάκωνα μέχρι τα στενά Βαλύρας.

Τα έργα που μελετήθηκαν είναι :

α) Η διευθέτηση του χ.ΣΟΥΡΕΣ από τη συμβολή της εκτροπής στον χ.Σαρανταπόταμο μέχρι τη συμβολή της εκτροπής του ρ.Αγ.Αικατερίνης, συνολικού μήκους περίπου 3.900 μ.

β) Εκτροπή του ρέματος Αγ.Αικατερίνης από την είσοδό του στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μάνδρας μέχρι τη συμβολή του με τον χείμαρρο ΣΟΥΡΕΣ, μήκους περίπου 1.500 μ.

γ) Επέκταση του αγωγού ρ.Κοροπούλη κατά 750μ.

δ) Η διευθέτηση x. Αγ. Ιωάννη, σε μήκος 6.270μ, δηλαδή από την περιοχή κατάντη της Ε.Λ.Ελευσίνας-Σπάτων έως την εκβολή του, μέσω εκτροπής (μήκους 1.500μ περίπου), στον x. Σαρανταπόταμο.

ε) Η διευθέτηση των δύο δευτερευόντων κλάδων, του Δ (μήκους 600μ. περίπου) και του Ε (μήκους 850μ. περίπου).

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η διευθέτηση του χ. Βουρβά Λακωνίας και η κατασκευή γέφυρας επί της Εθνικής οδού Ταράψης-Μονεμβασίας. Σκοπός της μελέτης ήταν η αύξηση της διοχετευτικότητας της πεδινής κοίτης του χειμάρου και η εξασφάλιση της επικοινωνίας.
Η μελέτη αφορούσε τη μελέτη των απαιτουμένων έργων για τη διευθέτηση των χειμάρρων Αγρινίου -Κατουρλή- Λυκοραχίτη- Αγίου Κων/νου της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας και των παραχειμάρων αυτών. Σκοπός της μελέτης ήταν η προστασία του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου πεδιάδων Κ. Αχελώου των περιοχών Αγρινίου και Αγ. Κων?νου και των νέων υπό ίδρυση οικισμών των εκπατριζομένων από την κατασκευή των υδροηλεκτρικών έργων Αχελώου.