Περιβαλλοντικές Μελέτες

Εκπόνηση Προκ/κής Περιβαλλοντικής εκτίμησης κ’ Αξιολόγησης της μελέτης διευθέτησης του ρ. Σούρες για την οριοθέτηση του ρέματος
Υδραυλική μελέτη- Περιβαλλοντική μελέτη- Μελέτη Οριοθέτησης
Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων. Έργα μεταφοράς νερού, Δεξαμενές-Αντλιοστάσια
ΜΠΕ από την κατασκευή και λειτοργία των Υδραγωγ. Κωπαϊδας-Διστόμου και συμπλ. Έργω υδραγωγείων Κωπαϊδας-Διστόμου, Έργα διευθέτησης Κ.Τα Κωπαϊδας, Αρδευτικά και λοιπά δίκτυα Χαιρώνειας, Αρδευτικά και λοιπά δίκτυα περιοχής Α, Ανάστροφη λειτουργία Υδραγωγείου Διστόμου
Εκπόνηση Μελέτης Οριοθέτησης του ρέματος Αγ. Αικατερίνης λαμβάνοντας υπόψη τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τα έργα
Αφορά τις επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των έργων α) Επισκευή και μεταφορά σε νέα θέση του υφισταμένου πλωτού αντλιοστ. β) Συντήρηση υφιστ. Χερσαίου αντλιοστ. γ) κατασκ. Νέου πλωτού αντλιοστ. δ) Κατασκ. Προσαγωγού διώρυγας, ε) Κατασκ. Νέας τερματικής δεξαμενής
ΜΠΧ (Π.Π.Ε) για τα έργα αποχετεύσεως όμβριων και τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ωρας, Γιαννούλα και Διυλιστηρίων
Μ.Π.Ε για τα έργα διευθέτησης του π.Παμίσου και την γέφυρα Νεοχωρίου
ΜΠΕ από την κατασκευή και λειτοργία των Υδραγωγ. Κωπαϊδας-Διστόμου και συμπλ. Έργω υδραγωγείων Κωπαϊδας-Διστόμου, Έργα διευθέτησης Κ.Τα Κωπαϊδας, Αρδευτικά και λοιπά δίκτυα Χαιρώνειας, Αρδευτικά και λοιπά δίκτυα περιοχής Α, Ανάστροφη λειτουργία Υδραγωγείου Διστόμου