Φράγματα

Το φράγμα Χαβρία τοποθετείται στην περιοχή της Ορμύλιας Χαλκιδικής. Έχει λεκάνη αποροοής 335 Km2, είναι ύψους 76,0 μ και όγκο αναχώματος 1.800.000 μ3.

* Στη μελέτη συμμετέχουμε ως Υπεργολάβος του Αναδόχου

Αντικείμενο της Μελέτης είναι η μελέτη φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής και ειδικότερα

Στο αντικείμενο – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – οι ακόλουθες γενικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, ο Μελετητής πρέπει να εκπονήσει:

α) την αναθεώρηση της υδρολογικής μελέτης,

β) προμελέτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων του φράγματος και των οδικών έργων προσπέλασης,

γ) τη πρόδρομη έκθεση για τον μικρό υδρο – ηλεκτρικό σταθμό

δ) τη προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ε) τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

στ) τη προμελέτη του μικρού υδρο – ηλεκτρικού σταθμού,

ζ) την οριστική μελέτη του φράγματος, των συνοδών έργων, των ενδεχόμενων έργων στεγανοποίησης του ταμιευτήρα στη περιοχή Μελισσόπετρας και των οδικών έργων προσ-πέλασης.

η) τα τέυχη δημοπράτησης του έργου

θ) το κτηματολόγιο και τους κτηματολογικούς πίνακες

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση των μελετών διερεύνησης προβλημάτων άρδευσης και δυνατότητας κατασκευής ταμιευτήρων Ν.Βοιωτίας. Στο Αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

α) Εκτίμηση των αναγκών σε νερό. Εντοπισμός θέσεως Ταμιευτήρων

β) Γεωλογικό μέρος

γ) Γεωργοοικονομικό Μέρος και δημοσιονομική διερεύνηση

δ) Υδραυλικό μέρος –Υδρολογία και Υδραυλικά έργα

ε) Προτάσεις για την προώθηση της όλης μελέτης

Αντικείμενο τηςΜελέτης είναι η αποκατάσταση ζημιών στο φράγμα ΦΛΟΚΑ και η κατασκευή έργων προστασίας.

Συνοπτικά οι προς εκτέλεση εργασίες είναι:

α) σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, και της μελέτης έργων εκτροπής.

κατασκευή των απαιτούμενων έργων εκτροπής και αποξηλωσή τους μετά το πέρας των εργασιών

β) εκτέλεση γεωτρήσεων κατάντι του φράγματος.

γ) αποκατάσταση της κατάντη του φράγματος κοιτόστρωσης (η οποία έχει καταστραφεί) με κυβόλιθους (διαστάσεων 0,85×0,85×0,70) σε μήκος 10,0μ και σε όλο το πλάτος του φράγματος.

δ) εργασίες κατάντη της λεκάνης του εκχειλιστή για την θεμελίωση της ως άνω κοιτόστρωσης και του βαθμιδωτού έργου (εκσκαφές, καθαιρέσεις κυβολίθων και φυσικών ογκολίθων, επιχώσεις, γεώπλεγμα, πλήρωση με σκυρόδεμα πιθανών σπηλαιώσεων, κτλ.).

ε) κατασκευή βαθμιδωτού έργου πτώσεως από σκυρόδεμα (ύψους 7,20μ), αμέσως κατάντη της ως άνω κοιτόστρωσης του εκχειλιστή του φράγματος. Το έργο πτώσεως θα αποτελείται από (7) βαθμίδες συνολικού μήκους 18,00μ.περίπου.

στ) διαμόρφωση, στον πόδα του βαθμιδωτού έργου, λεκάνης καταστροφής ενεργείας μήκους 24,0μ και βάθους 0,50μ και επένδυση της λεκάνης με κυβόλιθους, διαστάσεων 0,85×0,85×0,70.

ζ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (ύψους 4,0-6,5μ) από σκυρόδεμα κατά μήκος των πρανών της κοίτης στην περιοχή των έργων.

η) επενδύσεις πρανών με σκυρόδεμα πάχους 0,30μ.

θ) καθαίρεση του αναβαθμού πέρατος (διαστάσεων 0,5×1,0) που έχει κατασκευαστεί κατά πλάτος του φράγματος στο “κατώφλιο” της λεκάνης του εκχειλιστή.

ι) διευθέτηση τμήματος της κοίτης του ποταμού κατάντη του φράγματος σε μήκος 300μ περίπου.

ια) καθαίρεση του υπάρχοντος φυλακίου και η κατασκευή νέου.

Αφορά το αντιπλημμυρικό φράγμα Τσάκωνα Μεσσηνίας, χωμάτινο μήκους 530,0μ. με μήκος εκχειλιστού 170,0μ. και ύψος 5,50μ.

Λόγω προβλημάτων από υποσκαφές της κοιτόστρωσης και των διαβρώσεων στην κοίτη υπήρξε κίνδυνος ασφάλειας του φράγματος.

Στα πλαίσια του έργου Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ7) έγινε ο επανασχεδιασμός των έργων υπερχείλισης-εκκένωσης του φράγματος.

Ειδικότερα μελετήθηκε από υδραυλικής πλευράς ο εκχειλιστής με την αντίστοιχη λεκάνη εκτόνωσης του μικρός αναβαθμός στην έξοδο της λεκάνης του εκχειλιστή στέψης, αναβαθμός πτώσης 12,0μ. Και ο εκκενωτής.