Στις 05/12/2016

Ανάδοχος της Μελέτης «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας»

Περισσότερα
Στις 05/12/2016

Ανάδοχος της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων

1st Update of River Basin Management Plans, in accordance with Art. 14 (c) of Water Framework Directive (2000/60/EC)
Περισσότερα